Învăţământul la Distanţă ID şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă IFR reprezintă o alternativă a Învăţământului la forma cu Frecvență IF, alternativă care permite efectuarea de studii universitare fără a întrerupe activitatea socială şi/sau profesională.
Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) se ocupă cu iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii de licență formele ID/IFR, în cooperare cu facultăţile Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, astfel încât să se asigure programe de instruire valoroase, similare programelor de studii de la forma de zi.

Modul de organizare

Formele de învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) s-au organizat în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în baza ordinelor MEN nr 5073/24.02.1998 și nr. 3457/23.03.1999.
Pentru coordonare acestor activități, în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, conform legii, s-a înființat Departamentul de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă – DIDFR – prin decizia Senatului universitar nr. 409/22.06.2000, completată cu decizia Senatului universitar nr. 2889/13.09.2002.
 
DIDFR este condus de Consiliul DIDFR, prezidat de un director.
Consiliul DIDFR este format din responsabilii ID/IFR ai facultăților coordonatoare și directorul DIDFR.
În cadrul DIDFR există administrator platformă de e-learning și site DIDFR și secretariat DIDFR.

Programe de studii și activități didactice specifice ID/IFR

Programele de studii la ID sau la IFR organizate în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești sunt echivalente cu programele de studii similare cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, numărul de credite și diploma obținută.

În prezent, la forma de învăţământ ID sunt acreditate următoarele programe de studii:
 • În cadrul Facultății Inginerie Mecanică și Electrică – programul Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM – ID);
 • În cadrul Facultății de Științe Economice – programele Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG – ID) și Management (MAN – ID). 
Activitățile didactice specifice ID sunt:
 1. activităţi în sistem de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs de tip teme de control (TC), echivalentul orelor de seminar de la forma IF;
 2. activităţi aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma IF;
 3. orele de curs de la forma IF sunt compensate prin studiu individual denumit în continuare activități de autoinstruire (AI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID, postate pe platforma de e-learning a DIDFR.
La fiecare disciplină se programează semestrial cel puţin două activităţi în sistem de tutorat desfăşurate prin întâlniri directe faţă în faţă (AT) în campus și/sau online sincron prin platforme informatice.  Numărul de ore (TC) este desfășurat exclusiv  prin intermediul platformei de e-learning.
La fiecare disciplină prevăzută cu (AA) se programează întâlniri directe față în față echivalentul numărului total de ore din planul de învățământ.
Activitățile (AT), (TC) și (AA) vor cuprinde acelaşi număr de ore cu cel prevăzut în planurile de învățământ IF şi se vor desfăşura pe parcursul semestrului în care sunt programate.

La forma de învăţământ IFR sunt acreditate următoarele programe de studii:
 • În cadrul Facultății Inginerie Mecanică și Electrică – programul Automatică și Informatică Aplicată (AIA – IFR);
 • În cadrul Facultății Inginerie de Petrol și Gaze – programul Inginerie de Petrol și Gaze (IPG – IFR)

Activitățile didactice specifice IFR sunt:

 1. activităţi de seminar față în față (SF) și seminar în sistem de tutorat (ST) cu acelaşi număr de ore de seminar ca la forma IF;
 2. activități aplicative (L, LP, P) – laborator, lucrări practice, proiect, practică de specialitate cu același număr de ore ca la forma de învățământ cu frecvență. Aceste activități se organizează față în față în campusul universitar/online sincron pe grupe/subgrupe;
 3. orele de curs de la forma IFR sunt compensate prin activități de autoinstruire (AI), pe baza resurselor de învățare specifice ID, postate pe platforma de E-learning a DIDFR.

Activitățile (SF), (ST) și (L, LP, P) vor cuprinde acelaşi număr de ore cu cel prevăzut în planurile de învățământ IF şi se vor desfăşura pe parcursul semestrului în care sunt programate.

Cadrul legal de desfășurare a programelor de studii ID/IFR

 • Ordinul MEN Nr. 5073/24.11.1998, cu privire la statutul învățământului la distanţă, a Regulamentului privind standardele de funcţionare şi dotare a centrelor de studii pentru învăţământul la distanţă;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1011/2001 privind organizarea și funcționarea învățământului la distanță și cu frecvență redusă în instituțiile de învățământ superior;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizare studiilor universitare modificată prin OUG nr. 78/2005 și Legea nr. 49/2013;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licență;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului nr. 6251/19.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă la nivelul învățământului superior;
 • Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului;
 • Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
 • Hotărârea Guvernului nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;
 • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5643/12.12.2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
 • Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5664/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
 • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5146/02.10.2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile (ECTS);
 • Standardele specifice și ghidul privind evaluarea externă a calității programelor de studii universitare la formele de învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) aferente comisiei de specialitate nr. 13 ID/IFR, aprobat în Consiliul ARACIS, septembrie 2020.
free counters